Cách Khai Chuông, Khai Đại Hồng Chung

Phạm Sử - 16/08/2019 - 0 bình luận

Trước khi Thỉnh Đại Hồng Chung, xin thắp hương hết tất cả các bàn thờ trong Chùa, Tháp Tứ Ân và ngoài sân, sau đó mới bắt đầu thỉnh chuông. Đại chúng lưu ý, mỗi lần thỉnh chuông, tiếng chuông vang ngân chấm dứt rồi mới đọc kệ và thỉnh chuông tiếp, không được đọc kệ và thỉnh chuông liên tục, nếu có thời gian xin đọc cả âm Hán và nghĩa Việt trong nghi thức này (phần dịch nghĩa trích từ bản dịch của Hòa Thượng Thích Huyền Tôn và Hòa Thượng Thích Bảo Lạc), nếu không có thời gian thì chỉ chọn 1, rất mong quý Phật tử thỉnh Chuông học thuộc lòng nghi thức này; thời thỉnh chuông này ít nhất phải đầy đủ từ 50 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ).

Khai chuông: 7 tiếng nhỏ và 3 tiếng lớn.

- Buổi sáng niệm: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) (0)

- Buổi tối niệm: Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật (3 lần) (0)


Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới, Thiết vi u ám tất giai văn,
Văn trần thanh tịnh chứng viên thông,
Nhứt thiết chúng sanh thành Chánh giác. (0)

Nguyện tiếng chuông nầy ngân khắp cõi
Thiết-vi ngục tối thảy xa nghe
Cõi trần trong sạch đều thông suốt
Giác ngộ sanh linh cả mọi loài. (0)

Văn chung thinh phiền não khinh,
Trí huệ trưởng, Bồ đề sanh, Ly địa ngục, xuất hỏa khanh,
Nguyện thành Phật, độ chúng sanh. (0)

Nghe chuông, phiền não nhẹ lâng lâng
Bồ đề thêm lớn, Tuệ sáng ngần
Xa rời Địa-ngục, qua hầm lửa
Nguyện thành như Phật, độ chúng sanh. (0)

Phá địa ngục chơn ngôn:

Án Già Ra Đế Da Tóa Ha (3 lần). (0)

Hồng chung sơ khấu, bảo kệ cao âm,
Thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. (0)

Hồng chung khởi thỉnh tiếng ban đầu, Bảo kệ ngâm cao thoát nhiệm mầu,
Trên thấu Thiên Đường vui an lạc, Dưới thông Địa ngục diệt khổ đau (0)
*Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Cứu khổ bổn tôn, Cứu bạt minh đồ, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)

Hồng chung nhị khấu, bảo kệ cao âm,
Thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. (0)

Hồng chung khấu thỉnh lần thứ hai, Bảo kệ ngâm cao giọng ngân dài,
Trên thấu thiên đường trời niệm Phật, Dưới thông địa ngục, ngục tiêu tai. (0)
*Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Cứu khổ bổn tôn, Cứu bạt minh đồ, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)

Hồng chung tam khấu, bảo kệ cao âm,
Thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. (0)

Hồng chung kính thỉnh lần thứ ba, Bảo kệ ngâm cao chiếu Bảo tòa,
Trên thấu thiên đường thông sáu nẻo, Dưới sâu địa ngục độ bao la. (0)
*Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Cứu khổ bổn tôn, Cứu bạt minh đồ, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)

Thượng chúc Phật nhựt tăng huy, Pháp luân thường chuyển.
Phong điều vũ thuận, quốc thới dân an. (0)

Ngưỡng chúc Phật pháp mãi rạng ngời, Bánh xe pháp đời đời chuyển vận,
Gió hòa, mưa thuận thấm nhuần, Dân an, nước thịnh, khắp cùng nơi nơi. (0)

Tam giới tứ sanh chi nội, các miễn luân hồi.
Cửu hữu thập loại chi trung, tất ly khổ hải. (0)

Tứ Sinh Ba cõi nhờ ân, Luân hồi sáu đạo lụy thân đã nhiều,
Nguyện cầu báo chướng đều tiêu, Mười loài Chín cõi An, Siêu vẹn toàn. (0)

Ngũ phong thập võ, miễn tao cơ cẩn chi niên.
Nam mẫu Đông giao, câu triêm Nghiêu Thuấn chi nhựt. (0).

Trần gian duyên nghiệp lầm than, Nguyện tiêu tất cả tội mang nhiều loài,
Bão lụt đói khát nạn tai, Nam hòa Đông thuận, như đời Thuấn Nghiêu! (0)

Chiến mã hưu chinh, địa lợi nhơn hòa.
Trận bại thương vong, câu sanh Tịnh độ. (0).

Thôi chấm dứt chiến tranh, Tử nạn những thương vong,
Đều siêu sanh Tịnh độ, Đất lành, người hoàn hảo.  (0).

Phi cầm tẩu thú, la võng bất phùng.
Lãng tử cô tôn, tảo hoàn hương tịch. (0).

Loài chim bay, thú chạy, Không bị lưới, bẩy giăng,
Kẻ lưu lãng cô thân, Sớm quay về hương quán. (0).

Vô biên thế giới, địa cửu thiên trường,
viễn cận đàn na tăng duyên phước thọ. (0).

Vô biên thế giới, Đất rộng trời cao,
Tín thí gần xa, Phước thọ dồi dào.(0)

Thiền môn hưng thạnh, Phật pháp trường hưng.
Thổ địa Long thần, an Tăng hộ pháp. (0).

Thiền môn hưng thịnh, Phật pháp phát huy,
Thổ địa Long thần, hộ Tăng an tịnh (0).

Phụ mẫu Sư trưởng, tồn vong tịnh lợi.
Lịch đại tổ nễ, đồng đăng bỉ ngạn. (0).

Cha Mẹ cùng Thầy Tổ, Mất còn lợi lạc vẫn trong chơn thường,
Đồng về bến giác quê hương, Đồng đăng bỉ ngạn Tây-Phương Di Đà. (0)

Khể thủ nhất thiết xuất thế gian, Tam giới tối tôn công đức hải,
Trí giả năng thiêu phiền não cấu, Chánh giác ngã kim quy mạng lễ. (0)

Chư Phật chí tôn trong ba cõi, Trí tuệ diệt tận gốc vô minh,
Công đức rộng sâu như biển cả, Chúng con đảnh lễ xin qui y. (0)
*Nam MôThanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. (0)

Khể thủ năng bạt sanh tử hiểm, Phổ kiệt ưu não tham si hải,
Phá bỉ trần lao tội nghiệp sơn, Ngã kim quy lễ diệu Pháp bảo. (0)

Pháp bảo vi diệu diệt phiền não, Phá trừ tội chướng như núi cao
Đưa chúng sinh thoát biển sinh tử, Chúng con đảnh lễ xin qui y. (0)
*Nam Mô Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật. (0)

Thế Tôn sắc tướng như kim sơn, Diệc như thiên nhựt chiếu thế gian
Năng bạt nhứt thiết chư khổ não, Ngã kim khể thủ đại Pháp vương. (0)

Thế Tôn sắc tướng như núi vàng, Lại như mặt trời chiếu thế gian
Nhổ sạch gốc rễ mọi khổ não, Chúng con đảnh lễ đấng Pháp Vương. (0)
*Nam Mô Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. (0)

Đại sĩ cửu thành đẳng Chánh giác, Thành thục hữu tình cư Đâu Suất,
Trú dạ thường chuyển bất thối luân, Long Hoa tam hội độ vô cực. (0)

Bồ Tát chứng Đẳng-giác đã lâu, Ngự cung Đâu-suất độ hữu tình,
Ngày đêm chuyển bánh xe bất thối, Hội Long-hoa độ chúng hằng sa. (0)
*Nam Mô Đương Lại  Từ-Thị Hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. (0)

Chúng đức nghiêm thân phi số lượng, Quang minh biến chiếu quá thập phương,
Tam thế Như Lai vô dữ đẳng, Hằng thí chúng sanh đại từ hàng.0)

Vô lượng công đức trang nghiêm thân, Ánh sáng chiếu soi khắp mười phương,
Chư Phật ba đời không thể sánh, Thuyền từ hằng cứu vớt chúng sinh. (0)
*Nam Mô Cực Lạc Thế Giới  Từ Phụ Tiếp Dẫn A Di Đà Phật. (0)

Tam thế Như Lai chi Đạo sư, Trí nguyện quảng đại nan tư nghì,
Vô biên sát hải vi quốc độ, Đương lai Phổ Kiến Thiện Thệ Tôn. (0)

Thầy của chư Phật khắp ba đời, Trí nguyện rộng lớn khó dùng lời,
Thế giới mười phương là quốc độ, Sẽ thành Phổ Kiến Phật tương lai.
Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)

Lục nha bạch tượng vi bảo tòa, Chư độ vạn hạnh tác tần thân,
Hoa Tạng thế giới xưng trưởng tử, Thập phương sát độ hiện toàn thân.(0)

Voi trắng sáu ngà làm bảo tọa, Muôn hạnh giải thoát làm phân thân,
Thế giới Hoa-tạng xưng trưởng tử, Ứng hiện độ sinh khắp mười phương.
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Nguyện Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)

Phổ-đà-lạc-già thường nhập định, Tùy duyên phó cảm mị bất châu
Tầm thanh cứu khổ độ quần mê, Thị tắc danh vi Quán Tự Tại. (0)

Trong núi Phổ-đà thường nhập định, Tùy duyên cứu độ khắp hằng sa
Nghe tiếng kêu cầu liền ứng hiện, Sáng cả hồng danh Quán Thế Âm
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)

Bảo quan đảnh Phật nhân đới quả, Quá khứ Chánh Minh thiên nhơn sư
Bi nguyện vận vi thiên thủ nhãn, Chiếu hộ quần sanh bất thất thời. (0)

Phật trên mão báu nhân mang quả, Là Phật Chánh Minh trong quá khứ
Bi nguyện dùng ngàn mắt ngàn tay, Tiếp độ quần sinh không chậm trễ.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (0)

Đảnh thượng bảo bình hiện Phật sự, Nhất mao khổng trung kiến thập phương,
Cử túc chấn kinh chư quốc độ, Phổ nhiếp tịnh nhơn quy Lạc bang. (0)

Bình báu trên đầu hiện Phật sự, Trong một sợi lông thấy mười phương
Cất bước chấn động các quốc độ, Tiếp người tu Tịnh về Lạc-bang
Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. (0)

Bi nguyện sơ tùng cứu thân khởi, Phân thân biến độ thục nan lương
Địa ngục vị không bất thành Phật, Ngã kim khể thủ Đại thệ vương. (0)

Bi nguyện khởi từ cứu mẫu thân, Phân thân độ khắp khó ai lường
Địa ngục chưa trống không thành Phật, Cúi đầu đảnh lễ Đại Nguyện Vương.
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. (0)

Đảnh thượng bảo châu thanh quang diệu, Diệt trừ chúng sanh tội như không,
Ngã kim khể thủ Sám ma chủ, Tam chướng đốn tiêu phước huệ dung. (0)

Ngọc báu trên đầu sáng nhiệm mầu, Diệt trừ tội chướng cho chúng sinh,
Cúi đầu đảnh lễ bậc Sám chủ, Ba chướng tiêu, phúc tuệ viên dung.
Mam mô Hư Không Tạng Bồ Tát. (0)

Đức tướng đoan nghiêm như kim tụ, Đầu đà khổ hạnh tự chung thân,
Thân truyền Như Lai chánh pháp nhãn, Kê túc sơn trung đãi Từ Tôn.(0)

Đức tướng đoan nghiêm sáng như vàng, Suốt một đời khổ hạnh đầu đà,
Thế Tôn thân truyền chánh pháp nhãn,Trong núi Kê-túc đợi Từ Tôn.
Nam mô Đệ Nhất Tổ Ma Ha Ca Diếp tôn giả. (0)

Đắc độ thân tiên thất Vương tử, Lăng Nghiêm hội thượng chứng viên thông,
Hoằng dương luật giáo Tỳ Ni Tạng, Phật pháp do tư trụ thế long.(0)

Được độ trước bảy vị Vương tử, Pháp hội Lăng Nghiêm chứng viên thông,
Chuyên hành trì hoằng dương Giới Luật, Khiến cho Phật pháp trụ ở đời.
Nam mô Đệ Nhất Nhiếp Luật Ưu Ba Li Tôn Giả. (0)

Đa văn chúng trung xưng đệ nhất, Chứng đạo thân ly tứ oai nghi,
Kiết tập Như Lai chánh pháp tạng, Vĩnh tác nhơn thiên độ thế sư.(0)

Nghe nhiều nhớ kỹ nhất Tăng đoàn, Chứng đạo tự như bốn oai nghi,
Kết tập Tạng Kinh không thiếu sót, Vĩnh viễn làm Thầy độ nhân thiên
Nam mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. (0)

Như Lai thọ ký tác Phổ Minh, Tùy cơ thuyết pháp nhi hóa độ,
Bất từ lao quyện nhập tam đồ, Luận tạng xưng dương giải Phật ngôn. (0)

Như Lai thọ ký làm Phổ Minh, Tùy cơ thuyết pháp hay hóa độ
Không hề mệt nhọc vào ba cõi, Luận tạng ngợi khen giải lời Phật.
Nam Mô Phú Lâu Na Tôn Giả. (0)

Thần thông dõng kiệt trí nan lường, Oai linh nhi tài phục ma quân.
Bảo sử dĩ quy tùng Chánh Giác, Ủng hộ Phật Pháp sử trường tồn. (0)

Thần thông siêu xuất, trí khó bằng, Oai nghiêm chinh phục các ma quân
Bảo khiến theo về với Chánh Pháp, Ủng hộ Phật Pháp khiến trường tồn.
Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. (0)

Ngã hối nhứt thiết quá, Khuyến trợ chúng đạo đức.
Quy mạng lễ chư Phật, Linh đắc vô thượng huệ. (0)

Bao nhiêu lỗi lầm đều sám hối, Tán dương ủng hộ bậc cao đức
Qui mạng lễ mười phương chư Phật, Nguyện đạt được trí tuệ vô thượng
Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)

Điều ngự thùy từ thần thông giám, Pháp kim quang chiếu phá hôn cù
Diễn diệu Pháp Hoa khuynh vạn trở, Ân triêm vạn khoảnh lợi nhơn thiên. (0)

Điều ngự lòng từ dùng thần thông, Pháp hào quang chiếu phá tối tăm.
Nói Pháp Hoa lành, độ vạn khó. Trời người hưởng được muôn điều lành. (0)
Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (0)

Thập phương tam thế thất Như Lai, Bát thập bát Phật tọa bảo đài
Lục đạo chúng sanh mong giải khổ, Cửu u thập loại thoát trần ai. (0)

Mười phương ba đời, đấng Như Lai, Tám mươi tám Phật, tọa bảo đài;
Sáu nẻo chúng sanh cầu cứu khổ, Chín cõi mười loài khỏi trần ai. (0)

Chung thinh cửu thập hựu lôi chùy, Tịnh diện Tăng già đẳng đẳng tri,
Tham phóng tứ thời tuân khổ chế, Hạ đơn lưỡng bộ các oai nghi. (00)

Chùy chạm chuông ngân chín mươi lần, Chúng Tăng thanh tịnh lộ nghiêm thân,
Bốn thời tinh tấn tham thiền tịnh, Nhẹ bước rời đơn niệm độ sinh. (00)
 
(tiếp theo là tụng Kinh Di Đà hoặc Kinh Phổ Môn (buổi tối), Thần chú Lăng Nghiêm (buổi khuya) và theo sau bài Hồi hướng,Phục nguyện,
 Tự Quy Y, thì đọc bài Kệ thâu chuông để kết thúc như sau:)

Kệ thâu chuông: (kết thúc thời đóng chuông)
Bá bát chung thinh hướng Phật tiền (0)
Thượng thông hạ triệt lạc vô biên (0)
Lục đạo chúng sanh mong thoát khổ (0)
Cửu u thập loại xuất khanh nhiên (0)
Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. (0)

Trăm tám chuông vàng lễ Phật danh (0)
Trên thông dưới thấu diệu vô ngần (0)
Sáu nẻo sanh linh cầu giải cứu (0)
Chín cõi mười loài thoát hỏa khanh. (0).
Nam Mô Siêu Thập Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. ( 0 00 0) ( 4 tiếng chuông)

Nguồn: TT. Thích Nguyên Tạng

Viết bình luận của bạn
Sản phẩm mới
Video Sản Phẩm
Danh mục Tin Tức
Đúc Đồng Bảo Long
Trụ Sở: Khu CN - TT. Lâm - Ý Yên - Nam Định
Đúc Đồng Bảo Long
Chi Nhánh Hà Nội: 277 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân
Đúc Đồng Bảo Long
Chi Nhánh TPHCM: 65 Cộng Hòa, Tân Bình
Đúc Đồng Bảo Long
Xưởng sx: Làng nghề đúc đồng - Ý Yên - Nam Định
Facebook Đúc Đồng Bảo Long Zalo Đúc Đồng Bảo Long Messenger Đúc Đồng Bảo Long 0912055661
Top